Monday, May 25, 2009

Thư phúc đáp của Chủ nhiệm UBPL Quốc hội cho GS Huệ Chi

Việc làm của ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội trong thư gửi GS Nguyễn Huệ Chi là rất đáng hoan nghênh. Tuy ông Thuận không trực tiếp nói tới từ "xin lỗi" nhưng thực chất đây là bức thư xin lỗi. Trong thư, ông Thuận nhận trách nhiệm cá nhân cho thư phúc đáp hồ đồ của cấp phó của ông là ông Trần Đình Long và mong GS. Chi "lượng thứ".

Giá mà những người lãnh đạo các cơ quan công quyền khác có thể xử sự được như ông Thuận, sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm cá nhân và nói câu "xin lỗi" cho những việc mà mình hay người dưới quyền mình làm thì hẳn sẽ là điều đáng mừng.


Thư phúc đáp của GS Huệ Chi

2 comments: